Prirodno-matematički fakultet, 10.01.2018

Stavljanje na uvid javnosti magistarskog rada kandidata Danijele VeličkovićMagistarski rad kandidata Danijele Veličković pod nazivom

„Analiza zagađenosti rijeke Lim i ocjena bioakumulacije teških metala u mišićnom tkivu skobalja Chondrostoma nasus (Linnaeus 1758.) i klijena Squalius cephalus (Linnaeus 1758.)“ 

dat je na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci.

 Eventualne primjedbe na magistarski rad dostaviti Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta u roku od 15 dana, počev od 10. 01. 2018. godine.

Iz DEKANATA PMF-a