Prirodno-matematički fakultet, 24.04.2020

Podnošenje zahtjeva za imenovanje mentora i saglasnosti predloženog mentoraU skladu sa članom 29, stav 2, Pravila doktorskih studija, studentima prve godine doktorskih studija se na početku II semestra određuje mentor. Studenti prve godine doktorskih studija koji nijesu podnijeli Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta zahtjev za imenovanje mentora, to mogu učiniti elektronski: skeniranu verziju potpisanog zahtjeva za imenovanje mentora, saglasnost predloženog mentora kao i popunjeni Obrazac M poslati na pmf@ucg.ac.me.

 

Podsjetimo i na stavove 3 i 4, člana 29 Pravila doktorskih studija:

„Mentor se, po pravilu, određuje iz reda vanrednih i redovnih profesora, odnosno viših naučnih saradnika i naučnih savjetnika, uže naučne/umjetničke oblasti doktorske disertacije, angažovanih na realizaciji studijskog programa doktorskih studija.

Pored uslova iz stava 3 ovog člana, mentor mora da ispunjava i sljedeće dopunske uslove:

  • Za područje prirodno-matematičkih, medicinskih, tehničko-tehnoloških i poljoprivrednih nauka za mentora može biti imenovano lice iz stava 3 ovog člana koje ima najmanje pet originalnih naučnih radovau časopisima sa SCI/SCIE liste.

Dokumenti

Broj posjeta : 296