Ekonomski fakultet

PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2021. godine
PRELIMINARNE RANG LISTE kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2021. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangiranje kandidata je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Pravilnik je dostupan na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis Univerziteta Crne Gore, u skladu sa članom 15 Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore.

Zainteresovani kandidati mogu dobiti sve relevantne informacije i pojašnjenja u vezi sa postupkom rangiranja dana 06.07.2021. godine, na broj telefona 020 241 450, u periodu od 10-14h. Nakon isteka roka za prigovore biće objavljena konačna rang lista.

Upis kandidata, koji su to pravo ostvarili nakon objavljivanja konačne rang liste, će se vršiti 07, 08 i 09. jula. 2021. godine od  09 do 13h, na šalteru studentske službe.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. originalna svjedočanstva I, II, III I IV razreda završene srednje škole
  1. originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  2.  ovjerena kopija diplome “Luča”
  3. kopija biometrijske lične karte (ko nema biometrijsku ličnu kartu podsnosi Izvod iz knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  4. indeks sa unaprijed popunjenom prvom stranom
  5. dvije identične fotografije (format za indeks)
  6. jedan popunjen prijavni list (kupuje se u knjižari)

Kandidati koji budu stekli pravo upisa, obavezni su da se upišu zaključno sa 09.07.2021. godine, do 13 sati. Za kandidate koji ne budu donijeli potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

KOMISIJA ZA UPIS

Dokumenti

Broj posjeta : 5690