KONKURS za upis studenata na Ekonomski fakultet u studijskoj 2024/25. godini - drugi upisni rok
KONKURS za upis studenata na Ekonomski fakultet u studijskoj 2024/25. godini - drugi upisni rok

Poštovane buduće koleginice i kolege,  

Objavljujemo Konkurs za upis 61 studenta Ekonomskog fakulteta generacije 2024/25., koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, na studijske programe:

Ekonomija                              25 studenata

Menadžment                          6 studenata

Menadžment Bijelo Polje      30 studenata

Konkurs za upis 52 studenata na samofinansirajući program MONTEB - biznis i ekonomija na engleskom jeziku.

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po 1% po principu afirmativne akcije.

U skladu sa programom Ministarstva prosvjete Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje na predmetni konkurs.

Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Procedura prijavljivanja je koncipirana po fazama i sastoji se u sljedećem:

  1. Kandidat se prijavljuje popunjavanjem elektronske prijave putem platforme dostupne na sajtu www.upisi.edu.me.

Kandidat unosi svoj JMB (jedinstveni matični broj) i bira željeni studijski program. Nakon klika na opciju PODNESI ZAHTJEV podaci koji su relevantni za prijavljivanje preuzimaju se iz odgovarajućih državnih registara i šalju upisnim komisijama.

U slučaju da prijavljivanje nije moguće ovim putem (npr. u registrima ne postoje podaci o postignuću u srednjoj školi, strani državljani, državljani Crne Gore koji su srednju školu ili dio završili van Crne Gore i sl) Kandidat će dobiti obavještenje sadržine: Podaci o školskom postignuću nijesu nađeni u registru i nije moguće izvršiti prijavu ovim putem.

U tom slučaju, Kandidat je dužan da dostavi prijavu i originale potrebnih dokumenata studentskoj službi organizacione jedinice.

Potrebna dokumenta za upis:

- originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;

- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;

- diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;

- kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;

- diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

  1. Nakon podnošenja elektronske prijave, Kandidat dobija potvrdni e-mail sa sadržajem da je elektronska prijava uspješno podnijeta. Takođe, putem ove onlajn platforme Kandidat ima uvid u podatke o statusu njegove prijave i uspjehu u srednjoj školi. Kandidat klikom na link Uspjeh otvara stranicu na kojoj treba da izvrši kontrolu podataka koji su povučeni iz registra nadležnog ministarstva.

U slučaju da Kandidat smatra da njegova prijava nije vrednovana na odgovarajući način ili da podaci preuzeti iz registara nijesu potpuni, Kandidat je dužan da kontaktira upisnu komisiju organizacione jedinice. U suprotnom, naknadno podnesena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Prijava na konkurs se podnosi 10. jula 2024. godine do 16h, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren, a ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se u periodu od 9:00 – 15:00h na šalteru Studentske službe Ekonomskog fakulteta.

Neblagovremeno podnijeta prijava neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Kandidat u okviru roka za prijavu po Konkursu, može odustati od podnijete prijave za određeni studijski program klikom na opciju Poništi, u kom slučaju može podnijeti prijavu za upis na drugi studijski program.

  1. Nakon prethodno sprovedenih radnji vrši se pregled pristiglih prijava od strane upisne komisije organizacione jedinice i uslovno se verifikuje Prijava kao obrađena, o čemu kandidat dobija obavještenje.
  2. Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 11. jula 2024. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 19. 7. 2024. godine prema rasporedu organizacionih jedinica.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine.

Na pitanja koja nijesu regulisana ovim propisom ili su u suprotnosti sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju i drugih relevantnih propisa, neposredno će se primjenjivati odredbe tih propisa.

 Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Napomene:

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da po zahtjevu za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, zahtjev bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Ukoliko imate problem prilikom prijave na Konkurs, dežurni telefon Studentske službe je 020/241-450.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.