Arhitektonski fakultet, 22.06.2019

Poznavanje opšte kulture i razumijevanje prostora – ulazna karta za Arhitektonski fakultet UCGNa prvoj godini studija, na petogodišnjem studijskom programu Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore obezbijeđeno je 50 slobodnih mjesta, uz potencijalno neznatno proširivanje liste za kandidate koji polože prijemni ispit, a na rang listi zauzmu poziciju izvan konkursom determinisane, saopštila je  prodekanica za nastavu ovog fakulteta doc.dr Svetlana Perović.

“U 2019/20. godini planiran je i upis 50 kandidata na jednogodišnje specijalističke studije, kao i 20 kandidata na jednogodišnje magistarske studije”, dodala je ona. 

Prema Pravilniku o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, odgovarajuće srednje škole su: gimnazija, licencirana srednja vjerska škola, građevinska, arhitektonska, geodetska, rudarska, geološko-rudarska, elektrotehnička, mašinska i saobraćajna. Ne postoji mogućnost alternativnog upisa na studije arhitekture, izvan Pravilnikom definisanih uslova.

“Prijemni ispit uključuje Test provjere opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhiImagetekture Test provjere razumijevanja prostornih odnosa i prostorne logike. Testovi sadrže po 10 pitanja odnosno zadataka i ocjenjuju se pojedinačno, pri čemu je srednja ocjena iz oba testa konačna. Minimalno je neophodno ostvariti 40% tačnih odgovora iz svakog od dijelova kvalifikacionog ispita", pojašnjava dalje prodekanica Perović. 

Očekujem, dodaje ona, nastavak kontinuirano visoke zainteresovanosti kandidata za upis na Arhitektonski fakultet, efikasnu realizaciju prijemnog ispita, kao i produktivan nastavni proces, artikulisan ka uvođenju inovativnih metoda učenja, razmjeni znanja kroz interaktivan i fleksibilan rad, virtuelnu i fizičku  cirkulaciju studenata i nastavnog osoblja.

“Svaka škola arhitekture prilikom konstruisanja sopstvenih kurikuluma podrazumijeva  polazno, osnovno pitanje : Šta znači “biti arhitekta”? Da li se može kvalifikovati kao “licencirani profesionalac” ili je uloga arhitekte u društvu daleko kompleksnija?”, postavlja pitanje prodekanica Perović.

“Formalnom kvalifikacijom arhitekture kao regulisane profesije, pored medicine, stomatologije, veterine i farmacije u Direktivi Evropskog parlamenta i Vijeća, 2005. implicitno je arhitektura označena kao profesija od posebnog, javnog, interesa. U tom svjetlu, akreditovan je integrisani petogodišnji studijski program Arhitekture u Podgorici 2016. i reakreditovan 2017. godine, a završetkom istog  kandidati stiču međunarodno priznatu diplomu sa zvanjem master arhitekture”, objašnjava ona.

Ovaj studijski program integriše, istoriju, teoriju, kritiku,  arhitekture i urbanizma, kao i arhitektonsko i urbanističko  projektovanje, te humanističku, naučnu, umjetničku, tehnološku, estetsku dimenziju profesije. To omogućava, navodi Perović, kandidatima da steknu visok nivo profesionalnih kompetencija za aktivno participiranje u procesu istraživanja i oblikovanja građene sredine i u ukupnom razvoju kulture i društva, objašnjava ona.   

Prodekanica za nastavu Arhitektonskog fakulteta UCG Svetlana Perović dala je i svoje mišeljenje po pitanju razvojne perspektive nastavnog procesa na Arhitektonskom fakultetu u digitalnom dobu, kao i ulozi sistema i pojedinaca u razvoju obrazovanja.

 

 RAZVOJNE PERSPEKTIVE NASTAVNOG PROCESA NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU

“Izvjesno je da kultura arhitektonskog obrazovanja digitalnog doba, sugeriše potrebu za rekonceptualizacijom edukacionog ambijenta, na globalnom nivou.  Preispitivanje i regenerisanje postojećih kurikuluma, u formalnom obrazovanju, podrazumijeva kontinuirani proces. U svjetlu obrazovanja novih generacija arhitekata za globalno društvo,  u perspektivi se očekuje oslobađanje od konvencionalnih koncepata formalnog učenja i smjelije kombinovanje kognitivnih, opservacionih, interaktivniImageh, holističkih, tranformativnih modela učenja. Paradigma informacionog društva implicira redefinisanje funkcije obrazovanja i, šire, kulture obrazovanja. To podazumijeva oblikovanje profesionalnog identiteta kroz spremnost pojedinca na “samo- transformaciju ličnosti” i stvaranje iskustva koje je otporno na individualni interes i nadilazi prepreke u dinamičnoj korelaciji između akademskog i profesionalnog.

U perspektivi se očekuje trajno izmještanje Informacije iz tradicionalne učionice, kao bazične komponente edukacionog procesa, na alternativne izvore informisanja, u korist podsticanja integrisanog znanja, naglašavajući misaoni aspekt,  kritičku interpretaciju, autentično iskustvo, eksperimentalni, kolektivni aktivizam, u proizvodnji znanja. U vremenu konzumerizma,  kada je fenomen  “vlasnički” prostorni produkt ozbiljno poljuljan i istovremeno teško ostvariv, kada nam je, kako Manuel Castells sugeriše, potrebna “nova nauka o prostoru” i “nova teorija prostornih oblika i procesa, kada je u fokusu problem, a ne disciplina u veremenu globalne umreženosti, kada slijedi  regenerisanje tradicionalnog koncept grada u već ozvaničene, nove koncepte, “digitalni grad”, “pametni grad”,  “informacioni grad”, onda je jasna uloga arhitekte u tom procesu, kao i uloga  generisanja produktivnog znanja u visokom obrazovanju.    

Arhitektonski fakultet u Podgorici, pod rukovodstvom prof.dr Svetislava Popovića, usmjeren je ka  razvoju transformabilnih i fleksibilnih koncepata i afirmaciji novih modela učenja za  unapređenje kurikuluma. Osnaživati autentičnosti u globalnoj konkurentnosti, naš je imperativ. Kroz novu strategiju razvoja i akreditaciju studijskog programa, koji uskoro slijede, novi modeli i koncepti  će  biti  i formalno verifikovani“, navela je Perović.

ULOGA SISTEMA U RAZVOJU PRODUKTIVNOG OBRAZOVANJA

„Uloga sistema je fundamentala, ali ne tako opravdano, sistemu često pripisujemo odgovornost  za selektivnu dinamiku razvoja. Međutim, složićemo se da ukoliko u bilo kom segmentu sistema nijesu angažovani pojedinci sa snažnom upravljačkom energijom i produktivnošću, najrazvijeniji sistem ne može ubrzati razvojni proces.  Stoga naglašavam ulogu pojedinca, jer se sa radošću sjećam upravljačkog, profesionalnog  i pedagoškog angažovanja prof. dr Ranka Radovića na Novosadskoj školi arhitekture, gdje sam se obrazovala. Usuđujem se reći da za školu arhitekture, pod njegovim rukovodstvom, preispitivanje sistema nije bilo akutno, u bilo kojim uslovima, od Srbije, Finske do Japana. Svjedoci smo, takođe, aktuelnog produktivnog  scenarija na Univerzitetu Crne Gore,  u slučaju Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, gdje je ovaj studijski program, u svega deceniji postojanja, čvrsto artikulisao pravce produktivnog obrazovanja, uz impresivnu angažovanost i pozicioniranost na međunarodnoj sceni sportskih nauka, što je opet, dominanto zasluga pojedinca, prof.dr Duška Bjelice“, smatra Perović.  

https://www.cdm.me/drustvo/na-arhitektonskom-fakultetu-50-mjesta-za-brucose/

 

Broj posjeta : 1489