Arhitektonski fakultet, 01.10.2019

Regulisanje statusa studenata magistarskih studija za 2019/2020. godinuX

Obavještavaju se studenti magistarskih studija Arhitektonskog fakulteta da su dužni da regulišu status najkasnije do 07.10.2019.

Ne radi se o novoj odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, već o primjeni obavezujućih pravila studiranja.

 

Regulisanje školarine za 2019/20. godinu

Studentima master studija koji se po prvi put upisuju studijske 2019/20. godine, kao i studentima master studija koji su se upisali prije studijske 2019/20. godine, shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/4 od 13. 09. 2019. godine, odobrava se plaćanje naknade za studiranje (školarine) za studijsku godinu koju upisuju u dvije rate po semestru, u sljedećim rokovima:

Zimski semestar

I rata: prilikom upisa studijske 2019/20. godine (zaključno sa 07. 10. 2019.)

II rata: 25. 11. 2019. godine

 

Ljetnji semestar

I rata: 10. 02. 2020. godine

II rata: 15. 04. 2020. godine

 

Regulisanje prethodnog duga

Studentima master studija koji su se upisali prije studijske 2019/20. godine, shodno Odluci Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-268/1 od 25.09.2019. godine, odobrava se plaćanje neizmirenih finansijskih obaveza iz prethodnih godina u dvije rate:

I rata: prilikom regulisanja statusa 2019/20. godine (zaključno sa 07. 10. 2019. godine)

II rata: 31. 12. 2019. godine, odnosno najkasnije 7 dana prije odbrane magistraskog rada, ukoliko je odbrana zakazana prije označenog dana.

 

U nastavku upućujemo na odredbe pravnih propisa:

 

Zakon o visokom obrazovanju

Član 104

Student ima obavezu da:

1) poštuje režim studija i uredno izvršava studentske obaveze;

2) poštuje opšta akta koja donosi ustanova;

3) učestvuje u akademskim aktivnostima ustanove;

4) poštuje prava zaposlenih i drugih studenata.

Član 106

Status studenta prestaje:

1) sticanjem diplome odgovarajućeg nivoa obrazovanja;

2) ispisom;

2a) ako ne završi studijski program u roku propisanim zakonom i statutom ustanove;

3) isključenjem sa ustanove.

Uslovi pod kojima status studenta prestaje iz stava 1 tač. 2, 2a i 3 ovog člana, kao i postupci po žalbi uređuju se statutom ustanove.

 Pravilnik o studiranju na postdiplomskim studijama

 Član 10

Postdiplomske specijalističke studije se organizuju nakon završenih osnovnih studija i traju jednu studijsku godinu (dva semestra), odnosno obim studijskog programa ovih studija je 60 ECTS kredita.

Postdiplomske studije za sticanje akademskog naziva magistra nauka ili magistra umjetnosti organizuju se nakon završenih osnovnih studija ili specijalističkih studija. Obim magistarskog programa je do 120 ECTS kredita.

Mirovanje prava i obaveze studenta definisana su Statutom Univerziteta Crne Gore, član 145 i 146. 

 Statut Univerziteta Crne Gore

Član 145

 Studentu se na njegov zahtjev odobrava mirovanje prava i obaveza za vrijeme:

- teže odnosno duže bolesti;

- upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest mjeseci;

- međunarodne razmjene studenata u trajanju dužem od 30 dana u toku održavanja nastave, ako student kroz tu razmjenu ne stiče ECTS kredite;

- trudnoće;

- roditeljskog odsustva;

- njege djeteta nakon roditeljskog odsustva u trajanju od godinu dana;

- priprema za olimpijske igre, svjetsko ili evropsko prvenstvo – kada ima status vrhunskog sportiste;

- i u drugim opravdanim slučajevima.

Mirovanje prava i obaveza studenta odobrava se u trajanju od jednog semestra ili jedne studijske godine, odnosno u dužini trajanja mirovanja iz stava 1 ovog člana.

Za vrijeme trajanja mirovanja student može polagati ispite ako je za polaganje tih ispita ispunio obaveze.

Vrijeme mirovanja ne računa se u vrijeme trajanja studija. Po prestanku razloga zbog kojih je tražio mirovanje, student nastavlja studije po pravilima po kojima je započeo studiranje.

O zahtjevu za mirovanje prava i obaveza odlučuje dekan, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Odluka dekana iz stava 5 ovog člana je konačna.

Član 146

Student može biti ispisan sa Univerziteta na lični zahtjev ili ako ne izvršava obaveze preuzete ugovorom o studiranju.

Neizvršavanje obaveza iz stava 1 ovog člana predstavlja nepohađanje nastave u toku cijele godine, neupisivanje naredne godine studija, odnosno propuštanje ponovnog prijavljivanja zaostalih predmeta iz prethodne godine studija u propisanom roku, a da mu pritom ne miruju prava i obaveze utvrđene članom 145 ovog statuta.

Rješenje o ispisu donosi dekan, po ovlašćenju rektora. Rješenje o ispisu sadrži naziv studijskog programa na koji je student bio upisan i period studiranja. Uz rješenje se izdaje potvrda o ukupno stečenim ECTS kreditima, sa popisom položenih ispita i pripadajućim ECTS kreditima i postignutim ocjenama. Ispis studenta se konstatuje u indeksu.

Žalba na odluku o ispisu može se izjaviti Senatu, čija odluka je konačna.

Studentski parlament ima pravo da se obrati Senatu ako smatra da je u postupku ispisa bilo neregularnosti.

 

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/53031-univerzitet-crne-gore-primjenjuje-propise-i-u-postupku-regulisanja-statusa-studenata

Broj posjeta : 161