Arhitektonski fakultet, 19.11.2019

Objavljena knjiga "Urbanistički razvoj Podgorice - diskontinuitet veze grada sa rijekama"X

Monografska publikacija pod nazivom: Urbanistički razvoj Podgorice - diskontinuitet veze grada sa rijekama, autorke MSc Sanje Vlahović Savić, saradnice u nastavi na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, objavljena je u produkciji izdavačke kuće Zadužbina Andrejević, Beograd, 2019.

Monografija predstavlja pregled evolucije razvoja riječnog priobalja s urbanističkog i arhitektonskog aspekta u kontekstu urbane strukture grada Podgorice. U radu se detaljnije razmatra urbana geneza grada u razdoblju od 20. do 21. vijeka. 

Na osnovu rezultata istraživanja iznijetih u magistarskom radu Diskontinuitet veze grada sa rijekama – Podgorica (odbranjen od strane autorke 2015. godine na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici) nastala je predmetna monografija čiji je cilj razumijevanje vodenih površina u urbanom tkivu Podgorice, kao elementu koji utiče na kvalitet gradskog života i definiše fizičku strukturu grada.

Ovom monografijom se povezuju dva arhitektonsko - urbanistička aspekta jedne aktuelne teme (pojavnosti rijeke u gradu): javni prostori kao mikrolokacije i njihovo povezivanje na makronivou u poprečnom i podužnom pravcu, a sve u cilju stvaranja kontinuiteta kretanja duž obala rijeka i grada. Komparativnom metodom prikazana su društvena zbivanja uz obale rijeka i u neposrednom okruženju u dvijema dimenzijama: prostoru i vremenu.

Monografija se zalaže za ispunjavanje suštine prostora obala rijeka i prepoznavanje modela razvoja grada ili novih urbanističkih poteza u kojima veliki uticaj imaju vodene površine.

Broj posjeta : 554