Završni specijalistički radovi; Termini predaje, pregleda i odbrane; Septembarski ispitni rok 2022.
13.09.2022. _ rok do kada  KANDIDATI , čija je tema odobrena , imaju pravo da predaju Završni rad  MENTORU /u jednom pdf formatu pripremljen u konačnoj formi i sadrzaju, elektonski ili na USB-u, težina fajla 20- 40 MB /.

20.09.2022. rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad  i ustanovi  da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko MENTOR procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, vraća isti uz primjedbe KANDIDATU na doradu./Ukoliko su manje korekcije, kandidat je dužan da ih otkloni u roku od 7 dana, a ukoliko su vece korekcije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do avgustovsko-septembarskog roka/.

Ukoliko MENTOR procijeni da rad treba prihvatiti, prosledjuje ga / uz Izvjestaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima/  ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada, u pdf formatu , kako bi kroz svoje sugestije  doprinijeli unapredjenju rada odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju odredjene primjedbe, KANDIDATU se vraća rad da u roku od 7 dana otkloni nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

04.10.2022._termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA/ u prilogu je obrazac/ i potpisanu je preda u Studentsku službu /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /polozio sve ispite/.

04.10.2022._termin  kada KANDIDATI, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj sluzbi JEDAN odštampan tvrdo ukoričen primjerak/tamno plave korice/ Završnog rada i TRI u digitalnom obliku za biblioteku.

11. 10. - 18.10. 2022. predvidjeni su termini za konačni Pregled, ocjenu i odbranu Završnih radova.

napomene:

MENTORI i saradnici su u obavezi  da iskontrolišu tehničku pripremu  konačne verzije Završnih radova, kako bi bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu / korice, sadrzaj/. Templejt za korice i četiri prve stranice rada se nalaze  u prilozima ovog obavještenja.

Konacna faza, sa Obrascem za Pregled , ocjenu i odbranu Završnog rada će biti dostavljena naknadno, kada bude usvojena lista kandidata koji su stekli uslov za odbranu Završnog rada.

 

Komisija za sprovodjenje Protokola o Završnom radu. 

Prof.dr Svetlana Perović, predsjednica Komisije

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.