Arhitektonski fakultet, 07.02.2018

ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RADOVI_Termini predaje, pregleda i odbrane_ januarsko-februarski ispitni rok 2017/18.X

15.01.2018. _ rok do kada  KANDIDATI, čija je tema odobrena, imaju pravo da predaju Završni rad MENTORU /u jednom pdf formatu pripremljen u konačnoj formi i sadrzaju, elektonski i/ ili na CD-U, težina fajla 20- 40 MB /.

22.01.2018. rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad  i ustanovi  da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko MENTOR procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, vraća isti uz primjedbe KANDIDATU na doradu. /Ukoliko su manje korekcije, kandidat je dužan da ih otkloni u roku od 7 dana, a ukoliko su vece korekcije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do avgustovsko-septembarskog roka/.

Ukoliko MENTOR procijeni da rad treba prihvatiti, prosledjuje ga /uz Izvjestaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima/ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada, u pdf formatu , kako bi kroz svoje sugestije  doprinijeli unapredjenju rada odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju odredjene primjedbe, KANDIDATU se vraća rad da u roku od 7 dana otkloni nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

29.01.2018._termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA/ u prilogu je obrazac/ i potpisanu je preda u Studentsku službu /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /polozio sve ispite/.

05.02.2018._termin  kada KANDIDATI, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj sluzbi tri odštampana tvrdo ukoričena primjerka A4 format/tamno plave korice/ Završnog rada i jedan u digitalnom obliku za biblioteku.

08.02.- 23.02. 2018._ termini za Pregled, ocjenu i odbranu Završnih radova.

napomene:

MENTORI i saradnici su u obavezi da iskontrolišu tehničku pripremu  konačne verzije Završnih radova, kako bi bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu /korice, sadrzaj/. Templejt za korice i četiri prve stranice rada se nalaze  u prilozima ovog obavještenja. 

 

Komisija za sprovodjenje Protokola o Završnom radu. 

Doc.dr Svetlana Perović, predsjednica Komisije

 

Dokumenti