Oglas za angažovanje demonstratora na Arhitektonskom fakultetu
Na osnovu člana 69 Statuta Univerziteta Crne Gore, a u skladu sa Odlukom Rektora, broj 01-3472 od 06.10.2022. godine, dekanka Arhitektonskog fakulteta upućuje interni

 

P O Z I V

za angažovanje studenta demonstratora (jedan izvršioc), za pružanje pomoći i podrške u realizaciji nastavnog i istraživačkog procesa na Arhitektonskom fakultetu - u izvođenju časova vježbi, praktične nastave, konsultacija, kao i u pripremi i izvođenju projekata.

Na interni poziv mogu da se prijave studenti četvrte i pete godine integrisanih master studija Arhitektonskog fakulteta, a koji nisu u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi na Univerzitetu. Odabir kandidata vršiće se na konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnom nivou studija.

Fakultet će sa izabranim kandidatima zaključiti Ugovor o izvršavanju posla, na period koji ne može trajati duže od tri mjeseca po semestru, sa opterećenjem od 4 sata sedmično. Izabranim kandidatima Fakultet će obezbijediti mentore (po pravilu nastavni mentor) od kojih će dobijati upustva i smjernice i koji će vršiti nadzor nad njihovim radom.

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijave u Dekanatu Arhitektonskog fakulteta u roku od osam dana od dana objavljivanja na sajtu Fakulteta. Uz prijavu (slobodna forma) kandidati su dužni da podnesu:

Potvrdu o studiranju na integrisanim studijama,

Uvjerenje o položenim ispitima sa prethodnog nivoa studija.

Dokaze o ispunjenosti uslova  treba dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.