ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RADOVI / Termini predaje, pregleda i odbrane, januarski ispitni rok / 2023-2024.
19.01.2023. - rok do kada  KANDIDATI, čija je tema odobrena, imaju pravo da predaju Završni rad MENTORU /u jednom pdf formatu, u konačnoj formi i sadržaju, elektonski i/ili na CD-U, težina fajla 20- 40 MB/.

26.01.2023. rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad i ustanovi da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko Mentor procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, isti vraća Kandidatu na doradu, uz primjedbe. / Ukoliko se radi o manjim korekcijama, Kandidat je dužan da ih izvrši u roku od 7 dana; ukoliko su tražene ispravke značajnije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do sljedećeg roka/.

Ukoliko/kada Mentor procijeni da rad treba prihvatiti, prosljeđuje ga (uz Izvještaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima) ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada u pdf formatu , kako bi kroz svoje sugestije doprinijeli unapređenju rada, odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju primjedbe na rad, KANDIDATU se isti vraća, kako bi u roku od 7 dana otklonio nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

09.02.2023. - termin kada KANDIDATI, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj službi jedan odštampan, tvrdo ukoričen, primjerak A4 formata/tamno plave korice/ Završnog rada i tri primjerka u digitalnom obliku, za Biblioteku.

09.02.2023. - termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA/ obrazac u prilogu / i potpisanu je preda Studentskoj službi /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /položio sve ispite/.

19.02.- 28.02.2023. - termini za Pregled, ocjenu i odbranu ZAVRŠNIH RADOVA.

Napomene: Mentori  i saradnici su u obavezi da iskontrolišu tehničku pripremu konačne verzije Završnih radova, kako bi isti bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu / korice, sadržaj/. Templejt za korice, četiri prve stranice rada i formulari se nalaze  u prilozima ovog obavještenja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.