ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RADOVI / Termini predaje, pregleda i odbrane, junski ispitni rok / 2023-2024.
21.06.2024. - rok do kada  KANDIDATI, čija je tema odobrena, imaju pravo da predaju Završni rad MENTORU /u jednom pdf formatu, u konačnoj formi i sadržaju, elektonski i/ili na CD-U, težina fajla 20- 40 MB/.

28.06.2024. - rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad i ustanovi da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko Mentor procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, isti vraća Kandidatu na doradu, uz primjedbe. / Ukoliko se radi o manjim korekcijama, Kandidat je dužan da ih izvrši u roku od 7 dana, a ukoliko su tražene ispravke značajnije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do sljedeceg roka/.

Ukoliko/kada Mentor procijeni da rad treba prihvatiti, prosleđuje ga (uz Izvještaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima) ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada u pdf formatu , kako bi kroz svoje sugestije doprinijeli unapređenju rada, odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju primjedbe na rad, KANDIDATU se isti vraća, kako bi u roku od 7 dana otklonio nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

10.07.2024. - termin kada KANDIDATI, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj službi jedan odštampan, tvrdo ukoričen, primjerak A4 formata/tamno plave korice/ Završnog rada i tri u digitalnom obliku, za Biblioteku.

10.07.2024. - termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA/ u prilogu je obrazac/ i potpisanu je preda u Studentsku službu /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /položio sve ispite/.

11.07.- 19.07. 2024. - termini za Pregled, ocjenu i odbranu ZAVRŠNIH RADOVA.

Napomene: Mentori  i saradnici su u obavezi da iskontrolišu tehničku pripremu konačne verzije Završnih radova, kako bi bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu / korice, sadržaj/. Templejt za korice, četiri prve stranice rada i formulari se nalaze  u prilozima ovog obavještenja.

Doc.dr Marija Bojović, prodekanica za nastavu

 

**Propratne formulare možete preuzeti sa linka https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1232/objava/156974-zavrsni-specijalisticki-radovi-termini-predaje-pregleda-i-odbrane-januarski-ispitni-rok-2022-2023Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.