Arhitektonski fakultet, 28.07.2019

ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RAD_Termini predaje, pregleda i odbrane_ septembarski ispitni rok 2018 / 19.X

 

02.09.2019. _ rok do kada  KANDIDATI , čija je tema odobrena , imaju pravo da predaju Završni rad  MENTORU /u jednom pdf formatu pripremljen u konačnoj formi i sadrzaju, elektonski ili na CD-U, težina fajla 20- 40 MB/.

09.09.2019. rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad  i ustanovi  da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko MENTOR procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, vraća isti uz primjedbe KANDIDATU na doradu./Ukoliko su manje korekcije, kandidat je dužan da ih otkloni u roku od 7 dana, a ukoliko su vece korekcije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do sledećeg roka/.

Ukoliko MENTOR procijeni da rad treba prihvatiti, prosledjuje ga / uz Izvjestaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima/  ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada, u pdf formatu, kako bi kroz svoje sugestije  doprinijeli unapredjenju rada odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju odredjene primjedbe, KANDIDATU se vraća rad da u roku od 7 dana otkloni nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

23.09.2019._termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA/ u prilogu je obrazac/ i potpisanu je preda u Studentsku službu /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /polozio sve ispite/.

23.09.2019._termin  kada KANDIDAT, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaje Studentskoj službi jedan odštampan tvrdo ukoričen primjerak/tamno plave korice/ Završnog rada za biblioteku i tri u digitalnom obliku /CD/.

30. 09. - 12.10. 2019. predvidjeni su termini za konačni Pregled, ocjenu i odbranu Završnih radova.

napomena:

Templejt za korice, četiri prve stranice rada i formulari se nalaze  u prilozima ovog obavještenja.

 

Komisija za sprovodjenje Protokola o Završnom radu. 

Doc.dr Svetlana Perović, predsjednica Komisije

Dokumenti

Broj posjeta : 1283