Arhitektonski fakultet, 14.08.2018

ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RADOVI_Termini predaje, pregleda i odbrane_ septembarski ispitni rok 2017 / 18.03.09.2018. _ rok do kada  KANDIDATI , čija je tema odobrena , imaju pravo da predaju Završni rad  MENTORU /u jednom pdf formatu pripremljen u konačnoj formi i sadrzaju, elektonski ili na CD-U, težina fajla 20- 40 MB /.

10.09.2018. rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad  i ustanovi  da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko MENTOR procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, vraća isti uz primjedbe KANDIDATU na doradu./Ukoliko su manje korekcije, kandidat je dužan da ih otkloni u roku od 7 dana, a ukoliko su vece korekcije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do sledećeg roka/.

Ukoliko MENTOR procijeni da rad treba prihvatiti, prosledjuje ga / uz Izvjestaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima/  ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada, u pdf formatu , kako bi kroz svoje sugestije  doprinijeli unapredjenju rada odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju odredjene primjedbe, KANDIDATU se vraća rad da u roku od 7 dana otkloni nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

24.09.2018._termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA/ u prilogu je obrazac/ i potpisanu je preda u Studentsku službu /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /polozio sve ispite/.

24.09.2018._termin  kada KANDIDATI, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj sluzbi tri odštampana tvrdo ukoričena primjerka/tamno plave korice/ Završnog rada i jedan u digitalnom obliku za biblioteku.

28. 09. - 12.10. 2018. predvidjeni su termini za konačni Pregled, ocjenu i odbranu Završnih radova.

napomene:

Molimo MENTORE i saradnike da iskontrolišu tehničku pripremu  konačne verzije Završnih radova, kako bi bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu / korice, sadrzaj/. Templejt za korice, četiri prve stranice rada i formulari se nalaze  u prilozima ovog obavještenja.

 

 

Komisija za sprovodjenje Protokola o Završnom radu. 

Doc.dr Svetlana Perović, predsjednica Komisije

Dokumenti