Arhitektonski fakultet, 26.12.2019

ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI RADOVI_Termini predaje, pregleda i odbrane_ januarski ispitni rok_2020.13.01.2020. _ rok do kada  KANDIDATI, čija je tema odobrena, imaju pravo da predaju Završni rad MENTORU /u jednom pdf formatu pripremljen u konačnoj formi i sadrzaju, elektonski i/ ili na CD-U, težina fajla 20- 40 MB /.

20.01.2019. rok do kada MENTOR treba da pregleda Završni rad  i ustanovi  da li isti zadovoljava kriterijume prolaznosti.

Ukoliko MENTOR procijeni da predati rad ne zadovoljava uslove prolaznosti, vraća isti uz primjedbe KANDIDATU na doradu. /Ukoliko su manje korekcije, kandidat je dužan da ih otkloni u roku od 7 dana, a ukoliko su vece korekcije, odlaže se sprovođenje dalje procedure do sljedeceg roka/.

Ukoliko MENTOR procijeni da rad treba prihvatiti, prosledjuje ga /uz Izvjestaj o radu na A4 formatu papira i formular prijave rada sa formiranom Komisijom koja je prethodno dostavljena mentorima/ostalim članovima Komisije za Pregled, ocjenu i odbranu rada, u pdf formatu , kako bi kroz svoje sugestije  doprinijeli unapredjenju rada odnosno prihvatili isti za odbranu. Ukoliko OSTALI ČLANOVI KOMISIJE imaju odredjene primjedbe, KANDIDATU se vraća rad da u roku od 7 dana otkloni nedostatke. Korigovanu verziju KANDIDAT dostavlja  MENTORU na konačnu saglasnost.

03.02.2020._termin  kada KANDIDATI, čiji su Zavrsni radovi prihvaćeni, predaju Studentskoj službi jedan odštampan tvrdo ukoričen primjerak A4 format/tamno plave korice/ Završnog rada i tri u digitalnom obliku za biblioteku.

03.02.2020._termin  kada KANDIDAT treba da popuni PRIJAVU ZA ODBRANU ZAVRSNOG RADA/ u prilogu je obrazac/ i potpisanu je preda u Studentsku službu /jedan primjerak/, uz uslov da je ispunio sve obaveze predviđene Nastavnim planom i programom /polozio sve ispite/.

10.02.- 22.02. 2020._ termini za Pregled, ocjenu i odbranu Završnih radova.

napomene:

Mentori  i saradnici su u obavezi  da iskontrolišu tehničku pripremu  konačne verzije Završnih radova, kako bi bili unificirani i usklađeni sa Protokolom o Završnom radu / korice, sadrzaj/. Templejt za korice, četiri prve stranice rada i formulari se nalaze  u prilozima ovog obavještenja.

 

Komisija za sprovodjenje Protokola o Završnom radu. 

Doc.dr Svetlana Perović, predsjednica Komisije

 

 

Dokumenti

Broj posjeta : 640