Arhitektonski fakultet, 19.02.2020

Konkurs za izbor dva saradnika/ce u nastavi za studijsku 2019/20. 

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
raspisuje
KONKURS
Za izbor saradnika/ce u nastavi na određeno vrijeme za studijsku 2019/20. godinu, 1 izvršilac za oblast Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

Uslovi: Visoko obrazovanje odgovarajućeg studijskog programa-doktor nauka, student doktorskih ili magistarskih studija, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije potrebna.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.
Potrebna dokumentacija:
-Prijava na slobodno radno mjesto,
– Curriculum Vitae (CV),
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
– Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Konkurs je objavljen  19.02.2020. u dnevnim novinama "Pobjeda" i "Dan", kao i na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Link: http://www.zzzcg.me/poslovi/48788386/

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Arhitektonski fakultet u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET U PODGORICI
raspisuje
KONKURS

Za izbor saradnika/ce u nastavi na određeno vrijeme, za studijsku 2019/20. godinu, do povratka zaposlene sa bolovanja, 1 izvršilac za oblast Urbanističko planiranje i projektovanje na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici.

Uslovi: Visoko obrazovanje odgovarajućeg studijskog programa-doktor nauka, student doktorskih ili magistarskih studija, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije potrebna.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore.

Potrebna dokumentacija:
-Prijava na slobodno radno mjesto,
– Curriculum Vitae (CV),
– Uvjerenje o državljanstvu,
– Fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, veđ ovjerebnu kopiju biometrijske lične karte),
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
– Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Konkurs je objavljen  19.02.2020. u dnevnim novinama "Pobjeda" i "Dan", kao i na Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Link:http://www.zzzcg.me/poslovi/4230520/

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu: Arhitektonski fakultet u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 020-269-262
Fax: 020-269-317
e-mail: arhitektura@ucg.ac.me

Bul. Džordža Vašingtona bb.
Telefon: 020 269 262
Faks: 020 269 317
E-mail: arhitektura@ac.me


Dokumenti

Broj posjeta : 279