Filološki fakultet

Doktorske studije
Komisija za doktorske studije

Predsjednik Komisije:
Prof. dr Milica Vuković Stamatoviće-mail: vmilica@ucg.ac.me  


Dokumenta:

- PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA
- VODIČ za doktorske studije
- Obrazac D1: Ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata
- Obrazac D2: Ispunjenost uslova doktoranda
- Obrazac D3: Ocjena doktorske disertacije
- Obrazac IMGodišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda
- Obrazac M: Imenovanje mentora
- Obrazac PD: Prijava teme doktorske disertacije


- Plan realizacije nastave za studijsku 2019/2020. godinu:

DOKTORSKE STUDIJE: JEZIK, KNJIŽEVNOST preuzmi plan

 


UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr Ksenija Rakočević javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Žene u Crnoj Gori do kraja XVI vijeka kroz prizmu istorije, mitologije i emocije, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr Tatjana Jovović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
 2. dr Marijan Premović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
 3. dr Marija Krivokapić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
 4. dr Tatjana Đurišić Bečanović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
 5. dr Rajka Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

Javna odbrana obaviće se 29. 10. 2020. u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić, 21. 10. 2020.

 

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 

 

 Mr Maja Sekulović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogiji Borislava Pekića (,,Besnilo'', ,,Atlantida'', ,,1999''),  pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr Sava Damjanov, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;
 2. dr Vesna Vukićević Janković, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
 3. dr Ljiljana Pajović Dujović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

 

Javna odbrana obaviće se 30. 06. 2020. u 10h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 22. 06. 2020.

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Maja Sekulović predala je doktorsku disertaciju pod nazivom Poetika postmodernizma u antiutopijskoj trilogiji Borislava Pekića (,,Besnilo'', ,,Atlantida'', ,,1999'').

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

 1. Dr Sava Damjanov, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 2. Dr Vesna Vukićević Janković, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 3. Dr Ljiljana Pajović Dujović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Maje Sekulović i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 3. 03. 2020.

 

 

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Mr Milan Ivanović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr Jelena Filipović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu;
 2. dr Julijana Vučo, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu;
 3. dr Dušanka Popović, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore;
 4. dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore;
 5. dr Boban Arsenijević, Institut za slavistiku Univerziteta u Gracu.

 

Javna odbrana obaviće se 6. decembra 2019. u 15h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić, 25. 11. 2019.

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Mr Irena Stevović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Leksika pisama crnogorskih vladika (1700−1851), pred Komisijom u sastavu:

 

 

 1. dr Miloš Krivokapić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 2. dr Zorica Radulović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 3. dr Hasnija Muratagić-Tuna, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 

Javna odbrana obaviće se 26. 11. 2019. u 14h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 18. 11. 2019.

 

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr Tanja Bakić javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Recepcija Vilijama Blejka na srpskohrvatskom govornom području od 1905. do 2018. godine, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Aleksandra Nikčević Batrićević, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 2. dr Marija Krivokapić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 3. dr Vanja Vukićević Garić, docent Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 15. 11. 2019. u 12h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 8. 11. 2019.

 

 

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Mr Zorica Đurović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Upotreba metoda korpusne lingvistike u svrhu unaprijeđenja nastave i učenja leksike engleskog jezika brodomašinske struke, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Milena Dževerdanović Pejović, vanredni profesor Pomorskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 2. dr Violeta Jurkovič, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo i saobraćaj Univerziteta u Ljubljani
 3. dr Marijana Cerović, docent Filološkog fakulteta Univerzitet Crne Gore
 4. dr Nataša Kostić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 5. dr Milica Vuković Stamatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 11. 11. 2019. godine u 11.15 h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić, 5. 11. 2019.

 


 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI  FAKULTET  NIKŠIĆ

 

O B A V J E Š T E N J E

 

 Mr Petar Božović javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom  Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori, pred Komisijom u sastavu:

 

 1. dr Vojko Gorjanc, redovni profesor Univerziteta u Ljubljani
 2. dr Igor Lakić, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 3. dr Vesna Bulatović, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 4. 10. 2019. u 17h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

Nikšić, 30. 09. 2019.

 

 


 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr Tamara Labudović javno će obrazložiti ciljeve i očekivane rezultate, odnosno izložiti istraživački program sa uslovima za uspješan završetak teze pod nazivom Groteska kao stilski postupak u romanima Mirka Kovača, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr Vesna Vukićević Janković, vanredni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore
 2. dr Sava Damjanov, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 3. dr Ljiljana Pajović Dujović, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Javna odbrana obaviće se 23. septembra 2019. godine u 11h, u svečanoj sali Fakulteta.

 

 

Nikšić, 16. 09. 2019.

 


 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

FILOLOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

  

Mr Petar Božović predao je doktorsku disertaciju pod nazivom ,,Audiovizuelno prevođenje i elementi kulture: korpusna analiza transfera sa studijom recepcije u Crnoj Gori''.

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

 1. Prof. dr Vojko Gorjanc, Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
 2. Prof. dr Igor Lakić, Filološki fakultet, Univerziteta Crne Gore
 3. Prof. dr Vesna Bulatović, Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore

napisala je Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Petra Božovića i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 

Nikšić, 10. 07. 2019.

 

 


 

 

UNIVERZITET CRNE GORE
FILOLOŠKI FAKULTET NIKŠIĆ

O B A V J E Š T E NJ E

Mr Danijela Radojević predala je doktorsku disertaciju

Struktura jezika međuratne crnogorske pripovjedačke proze – gramatički i stilistčki aspekt

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

 1. Prof. dr Hasnija Muratagić-Tuna, Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet
 2. Prof. dr Zorica Radulović, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 3. Prof. dr Lada Badurina, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 4. Prof. dr Rajka Glušica, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet
 5. Prof. dr Sonja Nenezić, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

 napisala je Izvještaj i dostavila ga Filološkom fakultetu.

Doktorska disertacija mr Danijele Radojević i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Biblioteci Univerziteta Crne Gore i Biblioteci Filološkog fakulteta.

 U Nikšiću, 11. 07. 2017.

Dokumenti