Filološki fakultet

Petar Božović i Nataša Jovović na Humboltovom univerzitetu u Berlinu
Saradnici Filološkog fakulteta, Petar Božović i Nataša Jovović, učestvovali su na seminaru iz korpusne lingvistike koji je u okviru Erasmus+ projekta održan na Humboltovom univerzitetu u Berlinu od 4. do 8. juna 2018. godine. Ciljevi seminara bili su:

  • obuka u najnovijim istraživačkim metodama i standardima iz oblasti korpusne lingvistike,
  • obuka u izradi korpusa pisanog i govornog jezika i njihovoj upotrebi u lingvističkim i translatološkim istraživanjima,
  • razmjena iskustava svih učesnika u ovoj oblasti,
  • institucionalno umrežavanja s ciljem razvoja zajedničkih projekata.

Zahvaljujući uspješnoj saradnji sa organizatorima i brojnim učenicima, kroz prezentovanje pojedinačnih naučnoistraživačkih radova, napravljeni su planovi za nastavak saradnje i osmišljene ideje za nove, zajedničke projekte u okviru korpusne lingvistike, trenutno jednog od najaktuelnijih metodoloških pristupa za istraživanje jezika.