Fakultet dramskih umjetnosti, 11.10.2018

Predstavnik FDU - Cetinje na 5. Međunarodnoj naučnoj konferenciji FTH u Kotoru koja je bila posvećena razvoju kulturnog turizmaNa danas održanoj sesiji u okviru 5. Međunarodne naučne konferencije koja se održava na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, Univerziteta Crne Gore u Kotoru, kojom je predsjedavao doc. dr Edin Jašarović sa Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinje, govorilo je sedam od trinaest najavljenih izlagača koji su predstavili svoje radove u okviru temata kulturni turizam.

Izlagači su iznijeli veoma raznolika viđenja i stanovišta o razvoju kulturnog turizma kao relativno nove naučne discipline i praktične djelatnosti koja se u Crnoj Gori, ali i u regionalnim iskustvima može sagladavati iz različitih razvojnih perspektiva i strateških opredjeljenja. U tom smislu izlagači su tematski identifikovali i obrazlagali cijeli spektar različitih tema koje su se ticale: memorijalnog turizma, razvoja kulturno turističkih proizvoda u gradovima, problema kulturnog nasljeđa u Boki, nedostacima integralnog međuresornog planiranja strategija u ovoj oblasti, kao i relativno novim trendovima u razvoju kulturno turističkih sadržaja. 

Raznolikost tema kojima su se izlagači bavili  govori u prilog značaju koji kulturni turizam kao zaseban dio turizmologije ima u naučnim ali i praktičnim implikacijama, kako u Crnoj Gori, tako i u regionalnim okvirima. Stoga se kao ključni zaključak  današnje diskusije identifikuje potreba da se u narednom periodu o ovoj temi više diskutuje, posebno uzimajući u obzir da će Vlada Crne Gore, odnosno resorsno Ministarstvo turizma i održivog razvoja, ubrzo predstaviti Stretegiju razvoja kulturnog turizma Crne Gore kojim će se ova pitanja dodatno problematizovati i biti predmet pažnje kako naučne, tako i akademske,  ali i šire zajednice. 

Učešće doc. dr Edina Jašarovića, koji se na ovoj konferenciji predstavio radom Cultural tourism in Montenegro as a branding strategy or a new platform for intersectoral collaboration, predstavlja nastavak implementacije Erasmus + projekta koji FDU Cetinje realizuje u okviru međunarodne kreditne mobilnosti sa Univerzitetom Madeira.

Dokumenti