Filozofski fakultet

Konačne rang liste i informacija o upisu na prvu godinu osnovnih studija (treći rok)
Upis kandidata na osnovne studije Filozofskog fakulteta obaviće se u periodu 7-10. septembra 2021. godine (10 - 15h) za sve programe. Konačne rang liste su u prilogu. 

Upis se obavlja u prostorijama Studentske službe Filozofskog fakulteta. 

Potrebna dokumenta za upis:

  • originalna diploma o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diploma “Luča” ili ekvivalentna diploma;
  • kopija biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuća lična isprava koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
  • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja;
  • indeks sa čitko popunjenom prvom stranom;
  • dvije identične fotografije u boji (jednu zalijepiti na predviđeno mjesto u indeksu, a drugu na ŠV obrascu);
  • dva popunjena prijavna lista (ŠV obrasca, koji se mogu kupiti u knjižarama i predaju se popunjeni).

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore br. 01-2458 od 17.12.2009. godine, sa izmjenama i dopunama br. 08-463 od 31.03.2011. godine, br. 08- 463 od 02.06.2011. godine, br. 08-153/2 od 03.05.2012. godine, br. 08-793/1 od 23.05.2013. godine i br. 08-614/1 od 24.04.2014. godine. Pravilnik je objavljen na internet stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me

 

Ukoliko kandidat, koji je stekao pravo upisa na Filozofski fakultet, ne obavi upis u naznačenom periodu, smatraće se da je odustao od upisa. 

Komisija za upis

Dokumenti

Broj posjeta : 661