Filološki fakultet

Multilingual Educational Pathways in Montenegro (MEPiM)
Višejezični putevi obrazovanja u Crnoj Gori naziv je dvogodišnjeg bilateralnog projekta između Odsjeka za obrazovanje Univerziteta u Beču i Studijskog programa za njemački jezik i književnost Filološkog fakulteta u Nikšiću Univerziteta Crne Gore čija je realizacija započela u januaru 2021. godine. Po osnovu prijave na javni konkurs sredstva za realizaciju projekta odobrila su ministarstava nadležna za nauku i obrazovanje Republike Austrije i Crne Gore.

Projekat nastoji da na reprezentativnom uzorku unutar studentske populacije istraži i opiše višejezičnost u obrazovnoj vertikali u Crnoj Gori kao multietničkoj zemlji u kojoj je više od jednog jezika u službenoj upotrebi, dok su najmanje dva strana jezika u ponudi na svim nivoima obrazovanja. Povod za ovakvo istraživanje je činjenica da je u pogledu višejezičnosti, u odnosu na zemlje EU i druge države iz sastava nekadašnje Jugoslavije, Crna Gora gotovo u potpunosti neistraženo područje. Namjera istraživanja je otud da i Crnu Goru označi na evropskoj mapi višejezičnosti u obrazovanju.

Multidisciplinarno istraživanje oslanja se na savremena dostignuća sociolingvistike i nauke o obrazovanju koristeći metodu biografskih intervjua sa ciljem rekonstruisanja individualnih višejezičnih obrazovnih puteva u ciljnoj grupi studenata njemačkog jezika na Univerzitetu Crne Gore. Studenti njemačkog jezika su u fokusu istraživanja iz nekoliko razloga od kojih je najvažniji njihovo višegodišnje iskustvo u učenju dva ili više jezika istovremeno, naposletku i na univerzitetskom nivou, uz razvijanje nastavničkih, refleksivnih kompetencija u odnosu na predmet učenja, što će istraživačima omogućiti potpuniji uvid u različite aspekte individualnih „jezičkih biografija“ u istovetnom multijezičkom kontekstu. Istraživanje uzima u obzir i mogućnosti za usavršavanje znanja jezika i rad u zemljama njemačkog govornog područja koje su posljednjih desetak godina na raspolaganju studentima, a koje omogućavaju rekonstruisanje odnosa između višejezičnosti, izbora studija i moguće međunarodne karijere, te upućuju na važnost iinternacionalizacije u obrazovanju.  

Projektom upravljaju dr Nađa Toma (Nadja Thoma) sa Univerziteta u Beču i doc. dr Jelena Knežević sa Univerziteta Crne Gore, a istraživači u projektu su još Bernhard Unterer sa Filološkog fakulteta u Nikšiću i Helena Dajs (Helena Deiß) i Liza Aucinger (Lisa Auzinger) sa Odsjeka za obrazovanje u Beču. Savjetodavni odbor projekta čine prof. dr Dajan Farmer (Diane Farmer) sa Univerziteta u Torontu, prof. dr Galina Putjata sa Univerziteta u Frankfurtu i prof. dr Doroteja Švendovijus (Dorothee Schwendowius) sa Univerziteta u Magdeburgu.

Informacije o članovima tima i daljim aktivnostima u projektu dostupne su na internet stranici: https://mepim.univie.ac.at/team/

Broj posjeta : 68