Prirodno-matematički fakultet, 21.03.2020

Prva provjera znanjaUmjesto kolokvijuma prva provjera znanja će imati formu seminarskog rada, koji treba biti pripremljen po sledećim uputstvima:

 

UPUSTVA ZA SEMINARSKOG PISANJE RADA

 

Rad treba biti pisan u fontu Times New Roman, a veličina slova 12pt, prored single.

Imena vrsta ili bitnih pojmova trebaju biti ispisana u italiksu.

 

Prva stranica rada mora sadržati naziv teme, ime studenta, ime predmeta, ime predmetnog nastavnika, naziv univerzitetske jedinice, kao i školsku godinu. Odabir veličine fonta je proizvoljan.

 

Rad mora sadržati sljedeća poglavlja:

  1. UVOD
  2. MATERIJAL I METODE RADA
  3. REZULTATI
  4. ZAKLJUČCI
  5. POPIS LITERATURE

U UVODU napravite detaljan osvrt na glavnu grupu (ANITA, magnolidni kompleks, komelinidne monokotile, nekomelinidne monokotile) kojoj obrađivana porodica/rod pripada. Obavezno prikažite cjelokupnu klasifikaciju unutar grupe, a na kraju poglavlja naglasite koje porodice/rod ćete detaljnije prikazati.  


U poglavlju MATERIJAL I METODE naznačite da se rad zasniva na literaturnim podacima, da je klasifikacija usaglašena sa APG (in Nikolić 2013), i da je rad koncipiran shodno upustvima za pisanje seminarskog rada. Referencu Nikolić 2013 obavezno citirati u popisu referenci na sledeći način:

Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika, ALFA, Zagreb.

U REZULTATIMA prikažite podatke vašeg literaturnog istraživanja. Vodite računa da prilikom citiranja u originalu ne preuzimate rečenice ili pasuse, tj. da ne pribjegavate copy-paste opciji ili plagiranju, već interpretaciji rezultata autora koje citirate. Svaku preuzetu informaciju povežite sa izvorom, na način što ćete u zagradi navesti prezime autora i godinu istraživanja.

Pr. Na gradskog području Podgorice su zabilježene 2 vrste roda Crocus (Stešević 2009).

U slučaju da se citira referenca koju su napisala dva autora, navode se prezimena oba, a ako ih je više od dva onda se navodi se prezime prvog autora i doda se et al., pa godina izdavanja (pr. Jovović et al. 2001).  

Poglavlje „Rezultati“ može sadržati tabele i grafičke prikaze. I oni moraju imati naveden izvor iz kojeg su preuzeti.  

Takođe, može biti raščlanjeno na potpoglavlja, tj. podnaslove, recimo: opis porodice/roda, taksonomski markeri, predstavnici itd.

U ZAKLJUČKU se u kratkim crtama iznose rezultati istraživanja (ovo poglavlje ne sadrži citate).

POPIS LITERATURE – U ovom poglavlju se navode detaljne inforamcije o svim citiranim literaturnim izvorima.

Izvori se navode po azbučnom redu, na sledeći način:


[prezime], [prvo slovo imena]. (godina izdanja): [naslov rada], [naziv časopisa ili knjige], [broj časopica:  strane od-do], [mjesto izdanja]


Primer citiranja rada iz časopisa: Jovović, Z., Malidža, G., Mitrović, D., Stešević, D., Biberdžić, M. (2001): Uticaj herbicida na najbrojnije korovske vrste fitocenoye krompira u okolini Pljevlja, Herbologija, 2(2): 9-19, Sarajevo.


Primjer citiranja knjige: Nikolić, T. (2013): Sistematska botanika, ALFA, Zagreb.

Internet sajtovi se takodje mogu koristiti kao izvor. Prilikom citiranja navodi se puna adresa sajta, dok se u popisu literature internet sajtovi stavljaju na sam kraj.

 

Temom su obuhvaćene po dvije porodice ili porodica i rod iz do sada obrađenih grupa: ANITA, magnolidni kompleks ili monokotile. 

Teme su za sada dodijeljene samo studentima koji su prisustvovali ovogodišnjim predavanjima ili vježbama. Zainteresovani studneti starijih godina se trebaju prijaviti mejlom tokom naredne radne sedmice. Rok za izradu su 2 radne sedmice. Prije konačne predaje, studenti mogu poslati radnu verziju na pregled i komentare.       

Džarić Tamara: Nymphaeaceae, Acoraceae

Husović Elzana: Austrobaileyaceae, Araceae

Mujević Almina: Piperaceae, Hydrocharitaceae

Jasavić Belisa: Aristolochiaceae, Butomaceae

Antić Milica: Lauraceae, Alismataceae

Laković Jelena: Magnoliaceae, Posidoniaceae

Nedić Ivona: Myristicaceae, Potamogetonaceae

Llukiq Isabella: Rafflesiaceae, Arecaceae

Kondo Arabela: Papaveraceae, Amaryllidaceae

Bojović Jovana: Fumariaceae, Asparagaceae

Erović Milena: Ranunculus, Typhaceae

Topuzović Maida: Berberidaceae, Crocus

Popović Aleksandra: Amborella, Sparganiaceae

Ivanović Kristina: Najadaceae, Carex

Vuletić Nikolina: Orchis, Agavaceae

Uskoković Milena: Ophrys, Melanthiaceae

Broj posjeta : 309