Osnovne informacije

20.04.2017


Studijski program za ruski  jezik i književnost jedna je od sedam nastavnih i naučnoistraživačkih jedinica novoosnovanog Filološkog fakulteta. Stara se da ostvari najviši nivo obrazovnog rada u oblasti rusistike  ̶ lingvistike, literaturologije, interkulturne komunikacije.

Kadrovski potencijal koji čini devet doktora nauka iz uže oblasti ― rusistike (6 u zvanjima, 2 saradnika u nastavi i jedan lektor) i jedan magistar nauka, kao i dva lektora sa bivšeg Instituta za strane jezike, koji je odnedavno postao dio jedinstvenog Filološkog fakulteta, jedan je od osnovnih preduslova za održanje kvaliteta nastave.

Sa aspekta strukture zaposlenih Studijski program za ruski  jezik i književnost ima perspektivu, imajući u vidu da na njemu radi visokokvalifikovani nastavni kadar i da se nastavni proces u cjelini ostvaruje samostalno bez potrebe za angažovanjem spoljnih saradnika van UCG. Važno je istaći da je nastavni kadar osposobljen za sve tri oblasti― jezik, književnost i metodiku nastave.

U posljednjih 5 godina petoro saradnika u nastavi odbranilo je doktorske disertacije, troje od njih birano je u zvanje docenta, a jedno u zvanje vanrednog profesora, što je dovoljan pokazatelj profesionalnog ― naučnog i stručnog ― napredovanja.

Četvoro naših nastavnika bilo je na usavršavanju u inostranstvu. Troje od njih bilo je angažovano po 3 godine u svojstvu lektora na katedrama na prestižnim slovenskim univerzitetima, a jedna koleginica je koristila stipendiju od pola godine na Stenfordu.

Misija Studijskog programa za ruski  jezik i književnost jeste da osposobi studente za aktivno uključivanje u nastavni proces, kao i da omogući sticanje stručnih i naučnih kompetencija i vještina neophodnih za tumačenje lingvističke i književne, kulturološke, metodičke problematike.

Aktuelni trenutak u Crnoj Gori u kome se očituje prisustvo ruskog kapitala u turizmu i privredi, kao i boravak oko 70 000 stalno nastanjenih Rusa u Crnoj Gori i velikog broja ruskih turista i onih koji se služe ruskim jezikom stvara potrebu za kvalifikovanim kadrom iz oblasti ruskog jezika. Studijski program za ruski jezik i književnost, koji proteklih decenija nije bio posebno atraktivan u novije vrijeme postaje sve privlačniji za buduće studente, koji relativno brzo nalaze zaposlenje, posebno u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Nastavni plan i program Studijskog programa za ruski  jezik i književnost usklađen je sa zahtjevima obrazovnog sistema Crne Gore, kao i sa savremenim tendencijama razvoja filologije u Evropskoj uniji. Nastavni programi koncipirani su tako da studentima omogućavaju upoznavanje i savladavanje teorijsko-metodološke osnove lingvistike kao nauke, sistem i normu ruskog jezika na svim nivoima: ortografskom, ortoepskom, fonetskom, fonološkom, morfološkom, leksičkom i sintaksičkom u dijahroniji i sinhroniji. U okviru književnih predmeta studenti usvajaju znanja iz teorije književnosti i osposobljavaju se za njihovu primjenu u interpretaciji različitih književnih tekstova.

 

OSNOVNI CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Studije ruskog jezika i književnosti imaju za cilj sticanje teorijskih znanja i ovladavanje praktičnim vještinama u oblasti ruskog jezika, ruske književnosti i kulture. U ostvarivanju toga osnovnog cilja kroz niz rusističkih disciplina, ova naučna oblast  sagledava se u širem slavističkom kontekstu.

Veoma važan cilj izučavanja svakog stranog jezika, književnosti i kulture jeste njegov odnos i veza sa nacionalnom kulturom. U novoj eri globalizacije razvijanje interjezičke i interkulturne komunikacije nameće se kao nazaobilazano. Sve navedeno ima još veći značaj s obzirom na genetsku i strukturnu bliskost dvaju slovenskih jezika, pa se kao dodatni cilj pojavljuje i bliže upoznavanje maternjeg jezika, književnosti i kulture u procesu kontrastiranja sa ruskim.

Master i doktorske studije ruskog jezika i književnosti nastavljaju se na osnovne akademske studije, a cilj im je sticanje sveobuhvatnih znanja i razumijevanja predmeta, poimanje suštine teorijskih principa i postupaka, kao i mogućnosti njihove primjene u praktične svrhe. Ove studije treba da omoguće studentima sveobuhvatno sagledavanje rusističke struke i stvaranje osnova za dalji rad u nauci i primjenu njenih rezultata u praksi.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.