Filološki fakultet

Osnovne informacije
Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности је наставна и научно-истраживачка јединица Филолошког факултета, надлежна за највиши ниво образовног рада из области науке о српском језику и науке о српској књижевности. 
Студијски програм баштини вишедеценијски континуитет у образовном систему, првенствено кроз образовање просвјетно-педагошког кадра. Образовну мисију Студијски програм иницијално је остваривао као организациона цјелина Више педагошке школе на Цетињу, након чијег премјештања у Никшић је наставио да функционише у оквиру Педагошке академије, Наставничког и Филозофског факултета. Оснивањем Филолошког факултета створени су услови да мисија Студијског програма за српски језик и јужнословенске књижевности буде видљивија, иновативнија и модернија.

Квалитетан наставни план и програм Студијског програма за српски језик и јужнословенске књижевности усклађен је са образовним системом Црне Горе и са савременим тенденцијама развоја славистике. Конципиран је у складу са савременим промишљањима структуре ових студија, због чега је посебно наглашена потреба за осавремењивањем наставног процеса, што студентима треба да омогући усвајање рецентних филолошких сазнања, као и усвајање и примјену модерне методологије.
Мисија Студијског програма јесте да студентима омогући стицање знања, вјештина и компетенција потребних за извођење наставног процеса, као и за тумачење лингвистичке и књижевне проблематике која се тиче српског језика, те књижевног и културног наљеђа које је на српском језику остварено. Профилисање студија српског језика и књижевности у јужнословенском контексту обезбјеђује могућност компаративних научних увида, а улози Студијског програма темељност и цјеловитост.

Наш Студијски програм своје постојање заснива на начелима научне и друштвене одговорности. Нужност постојања СП за српски језик и јужословенске књижевности происходи из историјске утемељености српског језика у културном бићу Црне Горе, али и из актуелних друштвених и образовних захтјева. Студијски програм представља научно-наставни израз дугих научних и културних – еманципаторских стремљења у контексту образованог система Црне Горе и јужнословенског подручја.

Студиј има двојну природу, која обухвата равноправну заступљеност науке о језику и науке о књижевности. У складу с тим, основни циљ студијског програма је упознавање с развојем и структуром науке о језику и науке о књижевности. Кроз изучавање појединачних предмета, Студијски програм оспособљава студенте да:

- Интегришу сазнања из области науке о српском језику и науке о српској књижевности;

- Упоређују структуре српског језика и правила стандардног језика и његовог књижевног израза у усменом и писаном изражавању;

- Повезују језичку традицију и својства лингвистике у цјелини;

- Примјењују знања из различитих нивоа језика, као и особине књижевних стилова и праваца у националној, јужнословенској и општој књижевности;

- Употребљавају различите теоријске приступе у тумачењу књижевних дјела и вреднују естетску компонетну књижевних значења и симбола.

Посебан квалитет програма чини могућност интердисциплинарних увида, који се остварују кроз анализу и синтетизовање односа књижевности и филма, књижевности и историје, књижевности и медија, књижевности и културе.

Наставни план је конципиран у складу с најновијим образовним тенденцијама на Универзитету Црне Горе, али и у европском образовном простору. Основна концепција студирања (модел 3+2+3) омогућава класификацију предметне материје према критеријуму хронологије и критеријуму структуре. На тај начин, циљеви Студијског програма из области науке о књижевности остварују се детаљним прегледом историје српске књижевности, као и сродних књижевних традиција. С друге стране, природа науке о језику подразумијева парцијално изучавање по језичким нивоима. Оба приступа обухватају темељно упознавање студената с појмовно-теоријским научним апаратом, као и одговарајућим методолошким филолошким концепцијама. 

Репутација Студијског програма огледа се у ангажованом наставном кадру, чије референце су препознате и уважене у свијету славистике. Кључни квалитет Студијског програма очитује се у мноштву школованих генерација, које су давале и дају допринос развоју образовног система Црне Горе, као и унапређењу филолошког и културног амбијента на цјелокупном српском говорном подручју.

Наведене чињенице дају нам за право да реално сагледавамо значај нашег Студијског програма, као и да с оптимизмом посматрамо на његову будућност, у контексту научних, образовних и културних домета који су остварени, и које континуирано надограђујемо.

 

                                                                                         проф. др Лидија Томић,

                                                                                         руководилац Студијског програма

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.