Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke, razumije i analizira osnovne ekonomske modele, razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizvodnje, pokaže da je upoznat sa osnovnim elementima ekonomije javnog sektora i tumači fundamentalne indikatore makroekonomskog okruženja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati kolokvijuma