Semestar: 1
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku predmeta, student će biti osposobljen da analizira i praktično primjenjuje osnovne principe ekonomske nauke, razumije i analizira osnovne ekonomske modele, razumije zakonitosti ponude i tražnje na tržištu roba i faktora proizvodnje, pokaže da je upoznat sa osnovnim elementima ekonomije javnog sektora i tumači fundamentalne indikatore makroekonomskog okruženja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILIVOJE RADOVIĆ

Rezultati kolokvijuma