MONETARNA EKONOMIJA


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni ekonomski i pravni aspekt novca, definiše novac i kredit i navodi funkcije novca i kredita, ispituje pojavu i razvoj novca, definiše i analizira novčane sisteme, protumači ponudu i tražnju novca, skicira ravnotežu na novčanom tržištu. 2. Analizira novčanu masu i likvidnost makroekonomije, obrazlaže monetarne agregate, utvrđuje strukturu i sektorski raspored novčane mase, ispituje optimalnu i potrebnu količinu novca i brzinu opticaja novca. 3. Prepozna formiranje novčane mase i koncept monetarne baze, analizira efekte neravnoteže novčane mase, ilustruje kreditnu multiplikaciju, izračuna koeficijente u multiplikacionim sekvencama, kategoriše i objasni finansijske inovacije. 4. Ispita suštinu i funkcije novca, ukratko opisuje teorije vrijednosti novca, detaljnije istraži teorije o odnosu novca i cijena, ocijeni monetarnu (ne)stabilnost i (ne)ravnotežu, objasni vezu kamatne stope, inflacije i domaćeg proizvoda. 5. Analizira uzroke i posledice inflacije, definiše i uporedi inflaciju i deflaciju, ispita teorije inflacije, formuliše zonski pristup inflaciji /deflaciji, uporedi antiinflacione koncepcije, govori o posledicama deflacije, protumači Filipsovu krivu. 6. Protumači monetarni sistem, istakne i uporedi operativne ciljeve i indikatore, analizira strateški izbor i transmisioni mehanizam monetarne politike, objasni vremensko kašnjenje mjera monetarne politike i instrumente monetarne politike. 7. Definiše i analizira devizno tržište, devize i devizni kurs, ilustruje formiranje deviznog kursa, analizira teorije o formiranju deviznog kursa, objasni promjenu intervalutarne vrijednosti novca, rezimira tipove konvertibilnosti valute. 8. Utvrdi i da argument za važnost međunarodnog monetarnog sistema, odbrani i/ili kritikuje funkcionisanje međunarodnih monetarnih (finansijskih) institucija, govori o procesima evropske monetarne i ekonomske saradnje i funkcionisanju EMU.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
12S+494P
SLOBODAN LAKIĆ4x1
12S+494P

Nova objava - 22.09.2021 11:39

Nova objava - 17.09.2021 17:58

Nova objava - 15.09.2021 22:18

Nova objava - 08.09.2021 20:01

Nova objava - 06.09.2021 13:29

Nova objava - 03.09.2021 12:13