MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opiše osnovne kategorije i specifičnosti primjene marketinga u sektoru malih i srednjih preduzeća; Ukaže na osnovne sličnosti i razlike između marketinga u velikim i malim preduzećima, kao i da prepozna ključne odrednice „gerila marketinga“ releventne za mala i srednja preduzeća; Objasni razvoj plana „gerila marketinga“ i ukaže na proces istraživanja tržišta u sektoru MSP Govori o benčmarkingu kao modelu unapređenja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, vrstama i procesu na primjeru konkretnih preduzeća; Objasni instrumente marketinga (proizvod, cijenu, distribuciju i promociju) u malom biznisu (na primjeru konkretnog preduzeća); Ukaže na načine izbjegavanja grešaka u marketingu MSP; Analizira postupak izrade marketing plana i razvije model marketing plana na primjeru konkretnog preduzeća;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
4P
MIRJANA KULJAK2x1
4P

Konačni rezultati na kraju semestra

Rezultati popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Raspored polaganja kolokvijuma i popravnog kolokvijuma

Ukupni rezultati nakon II septembarskog ispitnog roka

Raspored polaganja ispita u septembarskom roku