Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuje finansijske institucije, definiše finansijski i bankarski sistem, definiše banku prema različitim kriterijumima, suprotstavi tradicionalno savremenom bankarstvu, ukratko opiše kooperativno bankarstvo. 2. Istakne funkcije savremene banke, ilustruje i protumači bilanse stanja i uspjeha komercijalnih i investicionih banaka, ispituje i oporavda razloge zainteresovanosti za poslovanje banke, ukratko opiše organizacione oblike banaka. 3. Definiše likvidnost, solventnost i profitabilnost, ukratko opiše strategije upravljanja likvidnošću, sastavi bilansni prikaz upravljanja likvidnošću, ilustruje izračunavanje profitne stope, objasni upravljanje kapitalom u bankama. 4. Govori o pravnom aspektu banke, klasifikuje procedure i instrumente u elektronskom bankarstvu, obrazloži međunarodno bankarsko poslovanje, protumači i definiše značaj bankarskog brenda, opiše relevantnu metodologiju rangiranja vodećih banaka. 5. Kritički ocijeni organizacione strukture u bankarstvu, istakne sinergetski efekat kod povezivanja banaka, ilustruje troškovnu i profitnu efikasnost kod restrukturiranja, analitički vrednuje merdžere i akvizicije u bankarstvu. 6. Analizira pojedinačne i sistemske bankarske krize, obrazlaže uzroke nastanka kriza, protumači teoretski pristup bankarskim krizama, raspravlja o indikatorima bankarskih kriza iz različitih sektora. 7. Predstavi upravljanje bankarskim rizicima, uporedi bankarsku i trgovačku knjigu, pokaže metod upravljanja rizikom kamatne stope, definiše i objasni model za suočavanje sa tržišnim rizikom, reprodukuje način mjerenja kreditnog rizika. 8. Klasifikuje i opiše bankarske poslove prema različitim kriterijumima, ukaže posebno na značaj kreditne i depozitne aktivnosti u bankama, predstavi upravljanje poslovima platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
1S+4P
SLOBODAN LAKIĆ2x1
1S+4P

Nova objava - 31.12.2021 14:09

Nova objava - 27.09.2021 13:13

Nova objava - 19.09.2021 19:27

Nova objava - 08.09.2021 20:56

Nova objava - 23.06.2021 14:51

Nova objava - 10.06.2021 15:56