KOMPANIJSKO PRAVO I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - analizira i povezuje ključne koncepte u oblasti kompanijskog prava i korporativnog upravljanja; - objasni i klasifikuje različite modele korporativnog upravljanja u uporednoj praksi; - analizira interne i eksterne mehanizme korporativnog pravljanja; - analizira nadležnosti različitih organa u privrednom društvu ocijeni i analizira prava akcionara; - formuliše i analizira ulogu i odgovornost direktora u akcionarskog društvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ4x1
38B+2S+8P