Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi izučavanja predmeta: Nakon što student položi ispit Turističko pravo biće u mogućnosti da: • Primjenjuje trajno stečena znanja iz materije Turističkog prava • Razumije i objasni sistem Turističkog prava, kako unutar nacionalnog zakonodavstva (Zakon o obligacionim odnosima, Posebne uzanse u turizmu), tako i u uporednom pravu i pravu EU (Direktive EU). • Definiše i analizira osnovna načela turističkog prava, nacionalne izvore prava i izvore prava EU • Tumači pravne propise koji uređuju materiju turističkog prava i spozna značaj pravnog regulisanja uslužnih djelatnosti • Razumije i objasni opšta pravila ugovornog prava, ugovore u sektoru usluga i pojedinačne ugovore u turizmu • Zaključuje ugovore u turizmu na nacionalnom, ali i regionalnom i međunarodnom planu • Primjenjuje trajno stečena znanja u praksi, ali i nastavi sa usavršavanjem kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAN SLAVKOVIĆ2x1
12P
1x1
12P