Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Socijalne zaštite, student će biti u mogućnosti da; Objasni prava iz socijalne zaštite, uslove I postupak njihovog ostvarivanja;- Objasni mjere socijalne zaštite u odnosu na djecu; Objasni mjere socijalne zaštite u odnosu na stara lica, lica sa invaliditetom I RAE populaciju; Objasni postupak I mjere za zastitu od nasilja u porodici; Objasni različite aspekte funkcionisanja ustanova socijalne zastite u Crnoj Gori I ulogu socijalnih radnika u njima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ2x1
1S+9P
VESNA SIMOVIĆ-ZVICER2x1
1S+9P

TERMIN ZA KOLOKVIJUM

Satnica za popravni završni spit iz Socijalne zaštite

TERMIN ZA ZAVRŠNI ISPIT

Socijalna zaštita - vježbe

TERMIN ZA II SEPTEMARSKI ROK

TERMIN ZA I SEPTEMARSKI ROK

MATERIJAL ZA ZAVRŠNI ISPIT