Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni tipologije porodica u savremenom društvu; - Razlikuje i pravilno koristi termine značajne za socijalni rad sa djecom i porodicom (zlostavljanje, zanemarivanje, zapostavljanje,…); - Razlikuje razičite forme poremećaja u porodicama (porodice sa poremećajima u strukturi/porodice sa poremećenim odnosima,…); - Upoređuje savremene i tradicionalne oblike organizacije porodice, kako u crnogorskom društu, tako i u širim okvirima; - Identifikuje ključne uzroke problema u funkcionisanju porodice i kreira plan za rad na ovim problemima; - Objasni potrebu za različitim oblicima intervencije socijalnog rada u radu sa porodicom (savjetovanje, materijalma pomoć...)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BUDA METHADŽOVIĆ1x1
3S+1P
MEHMED ĐEČEVIĆ2x1
3S+1P

Termin kolokvijuma

Socijalni rad sa djecom i porodicom - predavanje

Termin završnog ispita

POPRAVNI PRVOG KOLOKVIJUMA

PRVI KOLOKVIJUM

Promjena termina

ISPITNA PITANJA I MATERIJA

Rezultati prvog kolokvijuma - popravni rok

Rezultati prvog kolokvijuma