Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Pravilno koristi terminologiju u oblasti lica sa invaliditetom (politikološka, pravna, sociološka, medicinska) - Prepozna strukturalne razlike u određenim pojmovima (invalidnost/invaliditet ; invalidnost/hendikepiranost) - Analizira postojeće stanje osoba sa invaliditetom u našem društvu - Planira aktinosti za unapređenje položaja ovih lica na osnovu postojećih servisa podrške i institucionalne zaštite lica sa invaliditetom - Primjenjuje instrumente socijalnog rada u cilju pomoći, rešavanja problema kao i sveopšeg izjednačavanja položaja lica sa invaliditetom sa ostalih društvenim grupama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Promjena termina

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitni termini

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - ispitna pitanja

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - obavještenje

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom

Socijalni rad sa licima sa invaliditetom - prvo predavanje