Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuje tipove signala koji se koriste u telekomunikacijama i funkcije najbitnijh telekomuniacionih sklopova 2. Definiše karateristike linearnih telekomunikacionih sistema i opiše njihov uticaj na prenos signala 3. Na osnovu sprovedene matematičke analize, utvrdi amplitudski spektar, odnosno spektralne gustine amplitude različitih periodičnih i aperiodičnih signala, respektivno. 4. Definiše najbitnije osobine analognih modulacionih postupaka, i predstavi šeme realizacije odgovarajućih predajnika i prijemnika 5. Analitički uporedi performanse karakterističnih analognih telekomunikacionih sistema sa stanovišta uticaja bijelog Gauss-ovog šuma na kvalitet prenosa signala 6. Ispravno koristi mjerne uređaje za snimanje vremenskih i frekvencijskih oblika signala, kao i da eksperimentalno realizuje osnovne tipove primopredajnika amplitudski i frekvencijski modulisanih signala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati od 7.09.2023.

Rezultati iz Osnova analognih telekomunikacija od 7.09.2023.

Termini polaganja u septembarskim rokovima - ISPRAVKA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Zadaci

Zadaci - V i VI dio

Predavanja III dio

Zadaci - IV dio

Zadaci - III dio

Lab. vjezbe - materijal