Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Klasifikuje tipove signala koji se koriste u telekomunikacijama i funkcije najbitnijh telekomuniacionih sklopova 2. Definiše karateristike linearnih telekomunikacionih sistema i opiše njihov uticaj na prenos signala 3. Na osnovu sprovedene matematičke analize, utvrdi amplitudski spektar, odnosno spektralne gustine amplitude različitih periodičnih i aperiodičnih signala, respektivno. 4. Definiše najbitnije osobine analognih modulacionih postupaka, i predstavi šeme realizacije odgovarajućih predajnika i prijemnika 5. Analitički uporedi performanse karakterističnih analognih telekomunikacionih sistema sa stanovišta uticaja bijelog Gauss-ovog šuma na kvalitet prenosa signala 6. Ispravno koristi mjerne uređaje za snimanje vremenskih i frekvencijskih oblika signala, kao i da eksperimentalno realizuje osnovne tipove primopredajnika amplitudski i frekvencijski modulisanih signala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA CRNOGORAC1x1
1S+12P
1x1
1S
MILICA PEJANOVIĆ-ĐURIŠIĆ3x1
1S+12P

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin održavanja kolokvijuma

Zadaci

Zadaci - V i VI dio

Predavanja III dio

Zadaci - IV dio

Zadaci - III dio

Lab. vjezbe - materijal