TEORIJA INFORMACIJA I KODOVA


Semestar: 5
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon ovog kursa student će moći da: 1. Objasni osnove teorije kodova, 2. Opiše modelovanje izvora i model kanala, 3. Koristi osnovne kodove za kodiranje entropije (Huffmanov kod sa varijantama) i kodove za kodiranje izvora. 4. Koristi osnovne kodove za kodiranje kanala kao što su Hammingovi kodovi i BCH kodovi. 5. Studenti će ovladati osnovama aritmetičke kodne teorije.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR ĐUROVIĆ