Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. Objasni principe osnovnih mikrotalasnih mjerenja. 2. Objasni principe mjerenja snage. 3. Objasni principe mjerenja učestanosti. 4. Objasni principe mjerenja koeficijenta stojećeg talasa. 5. Objasni principe mjerenja dijagrama zračenja. 6. Izvrši mjerenja u odgovarajućoj laboratoriji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA JOVANOVIĆ
LUKA LAZOVIĆ