PROPAGACIJA U MOBILNIM RADIOKOMUNIKACIJAMA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše specifičnosti mobilnog radio kanala. 2. Specificira mehanizme prostiranja signala u mobilnom radio kanalu. 3. Definiše parametre frekvencijske i vremenske selektivnosti mobilnog radio kanala. 4. Opiše tehnike kombinovanja u cilju umanjenja uticaja fedinga na kvalitet ostvare mobilne radio veze. 5. Razumije koncept OFDM-a.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN VELJOVIĆ

Rezultati ponovljenog kolokvijuma

Ponovljeni kolokvijum

Sesto predavanje

Peto predavanje

Četvrto predavanje

Trece predavanje