PARALELNI I DISTRIBUIRANI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, očekuje se da će student biti u mogućnosti da: - projektuje sisteme na bazi paralelne arhitekture; - praktično primjenjuje različite paralelne programske modele; - koristi simulatore za evaluaciju projektnih odluka u oblasti paralelnih sistema; - razlikuje vrste distribuiranih sistema; - analizira distribuirane sistema sa stanovišta implementacije i performansi; - koristi klijent-server concept; - implementira bezbjednosne koncepte kod distribuiranih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILUTIN RADONJIĆ3x1
17B+1S
1x1
17B+1S