SOCIOLOGIJA POLITIKE I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Odredi bitne komponente sociologije politike, kao i njen predmet i cilj istraživanja; • Prepozna i identifikuje odnos sociologije politike sa posebnim sociološkim disciplinama i ostalim društvenim naukama; • Objasni društvene pojave i njihovo dejstvo na različite oblike javne aktivnosti i političkog ispoljavanja u okviru datog društvenog sistema; • Utvrdi i analizira osnovna teorijska polazišta u shvatanju pojma države, političkih partija i političkih pokreta; • Prepozna i objasni ideološko-politička dejstva grupa za pritisak; • Teorijski utvrdi i kritički analizira ideološke uticaje na kategoriju javnog mnjenja;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ
PREDRAG ŽIVKOVIĆ