STATISTIKA U SOCIOLOGIJI


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje osnovne statističke pojmove i statističke procedure : statisticka masa, jedinica, varijable vrste varijabli, populacija, uzorak, vrste uzoraka.; 2. Usvaja metode namijenjene jednostavnoj i složenoj statističkoj obradi i interpretaciji podataka; 3. Poznaje pojam, predmet i zadatak statistike, odnos teorije i statističkih podtaka; 4. Sagledava odnos teorije i statističkih podataka; 5.Poznaje teoriju uzorka, vrstu uzorka, konstrukciju uzorka,sistemsku grešku i procjenu pogreške uzorkovanja; 6.Razumije osnovne pojmove vjerovatnoće, tipove vjerovatnoće, teorijska i empirijska vjerovatnoća; 7.Upotrebljava korelacionu analizu, linearnu korelaciju, krivolinijsku korelaciju, linearnu regresiju, Pearsonov koeficijent korelacije, model linearne regresije, koeficijent determinacije, Spearmanov koeficijent rang korelacije, testiranje značajnosti koeficijenta korelacije, parcijalnu korelaciju, multiplu korelaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
34B+9S+2P
MARIJAN MARKOVIĆ2x1
34B+9S+2P

Termin - septembarski ispitni rok

Rezultati nakon prvog septembarskog roka

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Termin popravnog završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma