Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni osnovne odlike i oblasti primjene kvalitatitvnih istraživanja, odabere odgovarajući istraživački metod i tehniku u istraživanju društvenih fenomena, sprovede istraživanje koristeći metodu naučno posmatranje, sprovede istraživanje koristeći metodu dubinskog intervjua i fokus grupnog istraživanja, sprovede istraživanje koristeći metodu analize sadržaja, sprovede istraživanje koristeći metod slučaja, sprovede istraživanje koristeći biografski metod.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija kulture (vježbe) 23.12.2020.

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija kulture (vježbe)

Sociologija kulture- vježbe 2.12.2020.

Sociologija kulture- vježbe 25.11.2020.