ROD I RODNI ODNOSI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da, objasni značenje rodnih studija i osnovne teorije roda, razumije odnos roda i čovjekovog identiteta, objasni važnost povezivanja koncepta roda sa demokratijom i obrazovanjem, objasni povezanost između roda, politike i pokreta za emancipaciju žena, objasni društvenu ulogu muškarca i pojam maskuliniteta, razumije pojavu feminizma i ulogu žene u podjeli rada, prepozna sve negativne posledice nasilja nad ženama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN ĆERANIĆ