STATISTIČKE METODE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj predmet student će znati da koristi odgovarajući softver (R, SPSS, ...) za statističku analizu podataka, da koristi ugrađene i importovane softverske pakete i podatke zbog njihove pripreme, vizualizacije i obrade, kao i da, koristeći odgovarajuće statističke metode zna izvesti zaključak o posmatranoj pojavi na koju se podaci odnose.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
8B
BILJANA STAMATOVIĆ2x1
8B