SOCIOLOGIJA DJETINJSTVA


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Nakon odslušanog predmeta studenti će biti osposobljeni da:  Objašnjavju kompleksnost i višedimnezionalnost djetinjstva u kontekstu savremenih društvenih prilika;  Analiziraju uticaj društvenih agenasa na percepciju djetinjstva;  Analiziraju i objašnjavaju društveni fenomen djetinjstva u crnogorskom društvenom okruženju i drugim društvenim okruženjima;  Kritički se osvrću na savremene probleme djetinjstva;  Objašnjavaju konkretne zahtjeve unaprijeđenja položaja djeteta;  Objašnjavaju odnos “porodice i djeteta” nekada i sada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR BAKRAČ