NAPREDNE STATISTIČKE METODE U PSIHOLOGIJI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Implementira i tumači ANOVA test. 2. Shvati razliku između korelacione i regresione analize. 3. Tumači rezultate regresione i korelacione analize. 4. Implementira i tumači neparametarske statističke testove. 5. Shvati razliku između parametarske i neparametarske statističke analize. 6. Radi sa sirovim podacima i primjenjuje ispravne statističke tehnike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRISTINA RAJKOVIĆ4x1
30B+6S
MILENA LIPOVINA BOŽOVIĆ4x1
30B+6S

Rezultati ispita u septembarskom roku - NSMP

Prijave za polaganje ispita iz NSMP u septembarskom roku

Konačni rezultati u junskom roku

Prijave za popravni zavrsni iz NSMP

Rezultati završnog ispita

Novi termini za završni i popravni završni ispit