UVOD U PSIHOLOGIJU


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit iz ovog predmeta: 1. Steći će uvid u oblasti koje čine psihologiju, sa kojima će se susresti u daljem toku studiranja; 2. Upoznaće se sa osnovnim saznanjima iz oblasti psihologije, počev od telesnih osnova duševnog života do glavnih kategorija duševnih poremećaja i njihovih svojstava; 3. Biće u mogućnosti da sagleda mesto i ulogu psihologije u sistemu nauka i u različitim oblastima života i rada ljudi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VOJIN SIMUNOVIĆ2x1
30B+24P