Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razlikuje osnovne elemente kognitivnih procesa; 2. objasni osnovne metodološke postupke za istraživanje kognitivnih procesa i funkcija; 3. koristi pojmove i šira saznanja neurofizioloških procesa koji stoje u osnovi kognitivnih procesa; 4. analizira koncepte koji su u osnovi teorija o ljudskoj kogniciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija