Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. ukaže na osnovne filozofske i psihološke aspekte problema motivacije i emocija; 2. objasni funkciju tjelesnih promjena kod emocija; 3. uporedi doprinos nasljednih faktora i sredine u razvoju emocija i motivisanosti pojedinca; 4. analizira uticaje emocija na motivaciju i obrnuto; 5. uporedi studije o instinktivnom ponašanju, klasične i savremene teorije motivacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija