OSNOVI HUMANE GENETIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. objasni metodski pristup za utvrđivanje nasljedne prirode i porijeklo promjenjivosti određenih karakteristika koje se prenose sa roditelja na potomstvo; 2. prati i objasni faktore nasleđivanja (gena) na osnovu analize rodoslovnih stabala sa poznavanjem Mendelovih pravila o nasleđivanju; 3. objasni mehanizme nastanka sličnosti i razlika koje su uslovljene nasljednim faktorima između roditelja i potomaka; 4. analizira genetički materijal kod nekih porodica, objasni nastanak bolesti koje su izazvane genopatijama i homozomopatijama, kao i način njihovog nasljeđivanja u potomstvu; 5. definiše mehanizme nastanka mutacija i njihovog uticaja na ljudsko zdravlje, kao i mehanizme popravka grešaka u nasljednom materijalu; 6. definiše pravila nasljeđivanja i opiše pojedine grupe nasljednih bolesti (hromozomske, monogenske, poligenske) i njihov uzicaj na zdravlje čovjeka i njegovo potomstvo 7. opiše urođena i stečena ponašanja kod čovjeka, kao što su specifične kongenitalne sposobnosti, psihijatrijske promjene, crte ličnosti, koje su pod kontrolom gena.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOJE ŠUNDIĆ2x1
18B+6S+2P